blogger pi calculator
 

חיבור הסתברויות

נגדיר שתי הגדרות חשובות:
  1. חיבור הסתברויות – הסיכוי שמאורע A יקרה או מאורע B יקרה. מסמנים זאת באופן הבא:
  2. כפל הסתברויות – הסיכוי שמאורע A יקרה וגם מאורע B יקרה. מסמנים זאת באופן הבא:
באופן כללי, הנוסחה הבאה מגדירה את הקשר בין חיבור הסתברויות לכפל הסתברויות:

מאורעות זרים

שני מאורעות יהיו זרים אם הם לא יכולים להתקבל יחד באותה מדידה.
לדוגמה, מטילים קוביה. נגדיר את המאורעות הבאים:
  • A: יתקבל המס' 1
  • B: יתקבל המס' 3
  • C: יתקבל מס' קטן מ 2
מאורעות A ו B הם זרים , מכיוון שלא יכול להיות שנטיל קובייה ונקבל גם 1 וגם 3 באותה הטלה.
מאורעות A ו C הם לא זרים כי אם נטיל קובייה ונקבל לדוגמה 1 אז שניהם מתקיימים.
כפל הסתברויות של מאורעות זרים הוא 0 מכיוון ששני מאורעות זרים לא יכולים להתקיים ביחד.
נוסחה לחיבור הסתברויות של מאורעות זרים: