blogger pi calculator
 

שונות

מוטיבציה

נניח שידוע לנו שבכיתה מסויימת ממוצע הציונים במבחן הוא 70. נניח שבכיתה יש 10 תלמידים.
מצד אחד, יכול להיות שכל ה - 10 תלמידים קיבלו 70,ומצד שני יכול להיות ש 5 תלמידים קיבלו 100 וחמישה תלמידים קיבלו 40.
לעיתים נרצה לקבל מידע על הפיזור של הנתונים, כלומר , עד כמה הם רחוקים מהממוצע שלהם או עד כמה יש נתונים
חריגים באוכלוסיה הנדגמת. לשם כך משתמשים במדדי פיזור , והמדד הבסיסי ביותר הינו השונות.

הגדרה

נתונים סדרת הערכים הבאים:
ערכים לשונות
והממוצע שלהם:
ממוצע x
השונות תוגדר באופן הבא:
ממוצע x
הסבר:כאשר אנחנו מחשבים את השונות, אנחנו לוקחים כל משתנה בנפרד ומחשבים את המרחק שלו מהממוצע.
מעלים בריבוע כל מרחק ועושים ממוצע לריבועי המרחקים.