blogger pi calculator
 

סולמות מדידה

סולם שמי

במקרה שמדידה יכולה לקבל ערכים שונים ונרצה להתאים לכל ערך, מספר שייצג אותו כך שלמספר עצמו אין שם משמעות.
ותפקידו היחיד הוא להבדיל בין הערכים השונים נשתמש בסולם שמי. לדוגמה, ניקח את התכונה מין ונקבע שזכר זה 1 ונקבה זה 0.
כמובן שיכולנו גם לקבוע שנקבה יהיה 5 וזכר 2. הדבר היחיד שחשוב בבחירת המספרים, שזכר ונקבה יקבלו מספרים שונים,
שכן מטרת המדידה השמית היא להבדיל בין הערכים השונים של התכונה הנמדדת.

סולם סדר

ניתן להשתמש בערכים מספריים כך שייצגו סדר מסוים. כלומר אם נתון מסוים יותר גבוה בסולם,
ההיררכיה מנתון אחר אז המספר שייצג אותו יהיה גדול יותר מהמספר שמייצג את הנתון הנמוך.
לדוגמה, ניקח את התכונה, דרגה בצבא. לתכונה זו מספר ערכים שונים.
אם נרצה לייצג את התכונות ע"י מספרים:
טוראי ראשון - 1, רב טוראי - 5, סמל - 7, סמל ראשון - 9...
ניתן לסמל ערך מספרי יותר גדול רב טוראי ולרב טוראי יהיה ערך מספרי
יותר גדול מטוראי ראשון. יש לזכור שאין משמעות למרווח בין מספר למספר,
כלומר לא ניתן לומר שההפרש בין רב טוראי לטוראי ראשון הוא כמו בין סמל ראשון לסמל.

סולם רווח

סולם רווח הוא כמו סולם סדר, רק שיש משמעות לרווח בין הערכים.
לדוגמה, ניקח את התכונה טמפרטורה. נגדיר את סולם המדידה לפי מעלות צלזיוס.
כך שההפרש בין 10 מעלות צלזיוס ל 15 מעלות צלזיוס הוא 5 מעלות
צלזיוס וזה זהה להפרש בין 20 מעלות צלזיוס ל 25 מעלות צלזיוס.
גם 5 מעלות צלזיוס. הערכים בסולם זה מסודרים במרווחים שווים.
בסולם רווח הערך 0 הוא שרירותי ואינו מצביע בהכרח על העדר התכונה.
לדוגמה 0 מעלות צלזיוס הן לא העדר טמפרטורה. שכן 0 מעלות צלזיוס הן 32 מעלות פרנהייט.

סולם מנה

סולם מנה הוא כמו סולם רווח אך בסולם זה, הערך 0 הוא מוחלט
לכל שיטת מדידה שנבחר ומייצג את העדר התכונה. לדוגמה, התכונה מרחק נמדדת בסולם מנה.
מרחק 0 אומר שאין מרחק, וזה לא משנה עם אנחנו מודדים בסנטימטרים או באינצ'ים.