blogger pi calculator
 

אמצע הטווח

מוטיבציה

אמצע הטווח מוגדר כנקודת האמצע בין הנתון הכי גבוה, לנתון הכי נמוך. נקודת האמצע היא למעשה הממוצע ביניהם.
לדוגמה בהינתן קבוצת הנתונים הבאה:
2 6 20 15 8 35 42
נקודת אמצע הטווח היא הממוצע בין המספר הקטן ביותר - 2 למספר הגדול ביותר - 42:
דוגמה לאמצע הטווח
אמצע התווך הוא מדד שרגיש מאוד לנתונים חריגים. אם לדוגמה נוסיף לקבוצה את הנתון 100 אז נקודת אמצע התווך תהיה 51.

הגדרה

נתונה סדרת הנתונים הבאה:
נתונים לאמצע הטווח
נסמן את הנתון הגדול ביותר:
x max
והנתון הקטן ביותר:
x min
אמצע התווך יחושב לפי הנוסחה:
MR נוסחה