blogger pi calculator
 

התפלגות

כדי להבין מה זו התפלגות צריך תחילה להבין מה זה משתנה מקרי ומה זה מרחב מדגם.
  • משתנה מקרי - ערך שאנחנו מודדים, לדוגמה גובה של אדם שבחרנו מתוך אוכלוסיה מסויימת,
    הטמפרטורה שנמדוד בעוד חודש מהיום וכו... הערך הנמדד הוא אקראי ולא ידוע מראש.
  • מרחב מדגם - כלל התוצאות האפשריות שיכולות להתקבל עבור המשתנה המקרי.
כעת אנחנו רוצים לדעת עבור המשתנה המקרי מה ההסתברות לכל תוצאה אפשרית,
לכן אנחנו צריכים להתאים לכל תוצאה אפשרית את ההסתברות שהיא תתקבל.
להתאמה הזאת קוראים התפלגות. ההתאמה יכולה להתקבל בכמה צורות:
  • נוסחה
  • תבלה
  • גרף