blogger pi calculator
 

תרשים עצים

תרשים עצים מייצג התפלגות שכיחויות בצורה גראפית. בתרשים זה, הציר האופקי (ציר ה x) מתאר את תחום הערכים הנמדד.
לדוגמה - גובה,משקל או ציונים. הציר האנכי (ציר ה y) מתאר את השכיחות של כל ערך. לדוגמה בתרשים, כמות הילדים שגובהם 120 הוא 7 וכמות הילדים שגובהם 130 הוא 8.

תרשים עצים
לתרשים נוסף שמשמש לייצוג התפלגות שכיחויות היסטוגרמה