blogger pi calculator
 

נוסחאות

הדפסה

מדדי מרכז ופיזור

ממוצע
ממוצע

ממוצע
אמצע הטווח
ממוצע
תוחלת
תוחלת
שונות
שונות

משתנים לשונות
חציון מטבלת שכיחויות/הסיטוגרמה
דוגמה
סטיית תקן
סטיית תקן

הסתברות

חישוב הסתברות
נוסחה להסתברות
חישוב המשלים להסתברות
NOT סימן
חיבור הסתברות
חיבות הסתברות

חיבור הסתברויות למוארעות זרים
חיבור הסתברות מאורעות זרים
הסתברויות מותנית
הסתברות מותנת
כפל הסתברויות למאורעות בילתי תלויים
תלות בין משתנים
נוסחת ההסתברות השלמה
נוסחת ההסתברות השלמה
תוחלת
נוסחה לתוחלת

התפלגויות

התפלגות בינומית
מקדם בינומי
התפלגות נורמלית
חישוב התפלגות נורמלית

קומבינטוריקה

תמורות
עצרת
תמורות במעגל
עצרת במעגל
תמורות עם קבוצות של איברים שווים
עצרת בקבוצות
חליפות - בחירת k איברים מתוך n עם חשיבות לסדר
ווריציות
צירופים - בחירת k איברים מתוך n ללא חשיבות לסדר
ווריציות