blogger pi calculator
 

טבלת ציונים

  • מחשבון ממוצע אקדמי
  • ניתן להזין את פרטי הקורסים בשדות המתאימים
    ולשמור בעזרת הלחצן לחצן שמירה
  • לתיקון שורה קיימת יש ללחוץ על לחצן תיקון
  • למחיקת שורה קיימת יש ללחוץ על לחצן מחיקה
ממוצע: 0
נקודות: 0